Finalists

Jack & Roshini

Sarath & Krithika

Yogesh & Nandhini

Yuvraj & Gayathri

Vinoth & Ishwarya

Rajmohan & Kavitha